STATUT
FUNDACJI „ZAKRĘCENI CZYTANIEM”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja „ZAKRĘCENI CZYTANIEM” zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Darię Przyłuską zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 7 września 2017 r. przed Notariuszem Agatą Salamon w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 54/56, REPRERTORIUM A Nr 2815/2017.
 2. Fundacja działa na podstawie: ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r., poz. 40 z późn zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 239 z późn. zm.), innych ustaw oraz niniejszego Statutu.
 3. Fundacja może używać odpowiednika nazwy Fundacji w językach obcych, w tym w języku angielskim: Crazy about Reading Foundation.
 4. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§2

 1. Fundacja w dniu wpisu do rejestru sądowego nabywa osobowość prawną.
 2. Fundacja jest organizacją apolityczną, areligijną prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie na rzecz ogółu społeczności – w tym w szczególności na rzecz dzieci, młodzieży, osób marginalizowanych i zagrożonych wykluczeniem – w tym w szczególności seniorów oraz osób niepełnosprawnych. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.

§3

Siedzibą Fundacji jest Miasto Łódź.

§4

Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§5

 1. Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, a w zakresie niezbędnym dla właściwej realizacji swoich celów prowadzi działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Dla wykonywania swych działań statutowych Fundacja może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i filie, spółki, spółdzielnie socjalne i wszelkiego innego rodzaju podmioty prawem przewidziane, a także przystępować do nich. Fundacja może również współpracować z innymi podmiotami, przystępować do krajowych i międzynarodowych organizacji o profilu działania nie sprzecznym z celami Fundacji, łączyć się z innymi fundacjami dla efektywniejszej realizacji celów do jakich została powołana.

§6

 1. Fundacja używa pieczęci ją identyfikujących
 2. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II
Cele i zasady działania Fundacji

§7

 1. Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:
  1. działanie na rzecz polskiej i światowej książki oraz jej twórców w kraju i za granicą,
  2. promowanie polskiej i światowej książki w kraju i za granicą,
  3. promowanie polskiej i światowej literatury w kraju i zagranicą,
  4. działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania wiedzy o literaturze, książce, edytorstwie,
  5. propagowanie (popularyzacja) czytelnictwa wśród ogółu społeczeństwa,
  6. działanie na rzecz środowiska bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, edytorów w kraju i za granicą,
  7. integracja środowiska kultury i sztuki, w szczególności ludzi teatru, książki, kina, tradycyjnych i nowych technologii,
  8. przygotowywanie do wykonywania zawodu bibliotekarza, księgarza, wydawcy, edytora, aktora,
  9. dbanie o korzystne dla kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego prawodawstwo ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa mającego za przedmiot książkę, czytelnictwo, literaturę,
  10. lobbowanie na rzecz czytelnictwa, książki, bibliotekarstwa, księgarstwa, działalności wydawniczej i edytorskiej,
  11. popieranie i promowanie twórczości w szczególności: pisarskiej, teatralnej, filmowej, muzycznej,
  12. działanie na rzecz polskiej kultury poprzez wszechstronne kultywowanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz uczestnictwo w kulturze światowej,
  13. wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kulturowego i społecznego oraz promocja działalności artystycznej, związanej z różnymi regionami Polski i świata,
  14. działania na rzecz poszerzania wiedzy etnograficznej, etnicznej, historycznej,
  15. integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych,
  16. popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki,
  17. promocja polskiej twórczości artystycznej i polskiego dziedzictwa kultury w Polsce i za granicą,
  18. kształtowanie w społeczeństwie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  19. aktywizacja i socjalizacja poprzez twórcze działania,
  20. upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  21. inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, popularnonaukowej w zakresie gromadzenia oraz analizowania danych dotyczących życia kulturalnego w kraju i zagranicą.
 2. Ponadto celem Fundacji jest w kontekście realizowanego przez Fundację celu głównego:
  1. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
  2. działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
  3. działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka i człowieka,
  4. działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
  5. popularyzacja idei mediacji,
  6. promocja wolontariatu,
  7. prowadzenie działalności naukowej, wychowawczej i edukacyjno-oświatowej,
  8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
  9. prowadzenie działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu,
  10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
  11. ochrona zdrowia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych,
  12. działanie na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ekologii, turystyki i krajoznawstwa,
  13. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
  14. działalność charytatywna i pomoc społeczna,
  15. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
  16. społeczna i zawodowa integracja osób marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, seniorów osób poniżej 30 roku życia,
  17. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
  18. działanie na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
  19. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
  20. działanie na rzecz rozwoju małych gmin i miasteczek,
  21. działanie na rzecz rewitalizacji,
  22. działanie na rzecz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej,
  23. działanie na rzecz rozwoju kadry Fundacji,
  24. działanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie określonym w ust. 1 i 2 pkt 1-23.

25. Cele Fundacji będą realizowane poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej lub odpłatnej poprzez:

 1. organizowanie lub wspieranie imprez, kampanii, akcji czytelniczych, kulturalnych
  i działań artystycznych, w tym: festiwali, koncertów, spektakli teatralnych, projekcji filmowych, wystaw, pokazów, sympozjów, zjazdów, konkursów,
 2. organizowanie lub udział w konferencjach naukowych, szkoleniach, warsztatach,
 3. organizowanie lub udział w różnorodnych formach promocji i realizacji poszczególnych dyscyplin sztuki,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej, poligraficznej, reprodukcyjnej dotyczącej: książek, e-booków i innych nowych technologii, broszur, czasopism, biuletynów, informatorów, itp. w wersjach drukowanych oraz elektronicznych, a także prowadzenie dystrybucji tych wydawnictw,
 5. wspieranie działań twórców w dziedzinach takich jak: literatura, sztuki audiowizualne, taniec, teatr, fotografia, sztuki piękne, muzyka,
 6. wystawianie przedstawień artystycznych i wspomaganie ich wystawiania,
 7. prowadzenie bibliotek, wypożyczalni, ośrodków kultury i innych tego typu placówek,
 8. organizowanie i wspieranie międzynarodowej współpracy w zakresie celów Fundacji,
 9. tworzenie lub wdrażanie programów edukacyjnych,
 10. prowadzenie bądź branie udziału w badaniach, w szczególności naukowych,
 11. organizowanie lub wspieranie kampanii reklamowych,
 12. organizowanie imprez rozrywkowych,
 13. współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi, innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi w Polsce i za granicą w zakresie wymienionym w celach Fundacji.
 14. organizowanie lub finansowanie korepetycji lub zajęć pozalekcyjnych,
 15. organizowanie nauki języków obcych w różnych formach,
 16. dożywianie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w tym w szczególności dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych,
 17. organizowanie akcji społecznych,
 18. pozyskiwanie i gromadzenie środków finansowych, rzeczowych, w tym zbiórek pieniędzy, przyborów szkolnych, żywności,
 19. nawiązywanie kontaktów z sieciami handlowymi (hurtownie, sklepy, apteki itp.),
 20. udzielanie pomocy rzeczowej lub finansowej rodzinom, seniorom, osobom niepełnosprawnym znajdującym się w trudniej sytuacji życiowej,
 21. tworzenie i prowadzenie placówek różnego typu świadczących bezpośrednią pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, w tym świetlic środowiskowych, terapeutycznych i innych,
 22. organizowanie dziennej opieki nad dziećmi, osobami starszymi, niepełnosprawnymi,
 23. pracę z rodziną, osobami dotkniętymi przemocą, uzależnieniami bądź innymi patologiami,
 24. prowadzenie mediacji,
 25. organizowanie czasu wolnego,
 26. organizowanie wycieczek oraz innych form wypoczynku i rekreacji,
 27. organizowanie lub finansowanie tematycznych letnich lub zimowych kolonii, półkolonii, obozów dla dzieci i młodzieży,
 28. organizowanie lub finansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci, młodzieży, seniorów, osób niepełnosprawnych,
 29. pobudzanie aktywności indywidualnej i grupowej,
 30. tworzenie i realizacja programów profilaktycznych,
 31. organizacja lub finansowanie zajęć rekreacyjnych, zajęć o charakterze profilaktycznym i korektywnym (gimnastyka profilaktyczna i korekcyjna), zajęć rehabilitacji ruchowej, zajęć fizjoterapeutycznych,
 32. prowadzenie lub finansowanie różnorodnych form pracy diagnostycznej, terapeutycznej, rehabilitacyjnej, resocjalizacyjnej i readaptacyjnej,
 33. organizowanie lub finansowanie poradnictwa (psychologicznego, prawnego, zawodowego),
 34. tworzenie i prowadzenie klubów i kółek zainteresowań,
 35. fundowanie stypendiów i nagród,
 36. tworzenie miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem, w tym w szczególności młodzieży, niepełnosprawnych, seniorów,
 37. organizowanie lub finansowanie kursów zawodowych, staży, praktyk, prac interwencyjnych, wizyt studyjnych,
 38. wdrażanie przekwalifikowywania zawodowego, w tym wśród osób pozostających bez pracy,
 39. organizowanie i prowadzenie żłobków,
 40. organizowanie i prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego,
 41. organizowanie i prowadzenie szkół podstawowych,
 42. organizowanie i prowadzenie szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
 43. organizowanie i prowadzenie szkół policealnych,
 44. organizowanie i prowadzenie edukacji nieformalnej,
 45. sprzedaż przedmiotów darowizny,
 46. finansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 47. organizowanie wolontariatu,
 48. prowadzenie działalności propagatorskiej i informacyjnej w zakresie służącym realizacji celów Fundacji,
 49. rozwój zawodowy kadry Fundacji,
 50. wdrażanie polityki rozwoju regionalnego,
 51. nawiązywanie współpracy z podmiotami, którym bliskie są cele Fundacji,
 52. współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracją rządową w dążeniu do realizacji celów Fundacji.

26. Prowadzenie przez Fundację nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego wymaga podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Fundacji określającej zakres każdej z nich oraz rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników każdej z tych działalności, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

Rozdział III
Majątek i zasady gospodarki finansowej Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowią:

 1. fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w pieniądzu w kwocie 1.200 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście złotych), przy czym z kwoty tej kwota 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) przeznaczona zostanie na prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację,
 2. środki finansowe, ruchomości i nieruchomości nabyte przez Fundację w toku działania.

§9

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. dotacji, subwencji oraz grantów, w tym ze środków krajowych jak i zagranicznych,
  2. działalności odpłatnej,
  3. działalności gospodarczej,
  4. darowizn, spadków, zapisów,
  5. ze zbiórek, imprez publicznych, loterii,
  6. z majątku ruchomego i nieruchomego Fundacji,
  7. z praw majątkowych,
  8. odsetek, w tym odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
  9. z tytułu udziału w zyskach osób prawnych,
  10. innych źródeł.
 2. Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach lub lokatach bankowych,
  w obligacjach, w nieruchomościach oraz w ruchomościach stanowiących, w rozumieniu obowiązujących przepisów, środki trwałe.

§ 10

 1. Dochody Fundacji nie mogą być przekazywane Fundatorowi lub dzielone między pracowników bądź współpracowników Fundacji.
 2. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku.
 3. Nadwyżka przychodów nad kosztami, w tym dochód z działalności gospodarczej, przeznaczana jest na prowadzoną przez Fundację działalność pożytku publicznego.

§ 11

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, grantów, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia, wymagane przepisami prawa, składa Zarząd Fundacji.

§12

 1. Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§13

 1. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym fundusze celowe.
 2. Decyzję w sprawie utworzenia funduszy, określenie wysokości kwot przekazywanych na te fundusze, a także określenie sposobu dysponowania środkami zgromadzonymi na funduszach podejmuje Zarząd Fundacji.

§14

Zabrania się:

 1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów Fundacji oraz jej pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub jej pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub jej pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

  § 15

Fundacja odpowiada całym swoim majątkiem za swoje zobowiązania.

Rozdział IV
Działalność gospodarcza Fundacji

§16

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w odrębnych przepisach wyłącznie jako dodatkową i służebną w stosunku do prowadzonej przez Fundację działalności pożytku publicznego.
 2. Decyzję co do uruchomienia przez Fundację prowadzenia działalności gospodarczej, zmiany bądź zakończenia podejmuje Zarząd w formie uchwały i składa w tym zakresie odpowiednie wnioski do Krajowego Rejestru Sądowego.
 3. Fundacja może prowadzić działalność zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności w następującym zakresie:
  • PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  • PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
  • PKD 85.59.B- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  • PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
  • PKD 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
  • PKD 88.99.Z – Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • PKD 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  • PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  • PKD 58.11.Z – Wydawanie książek,
  • PKD 58.13.Z – Wydawanie gazet,
  • PKD 18.11.Z – Drukowanie gazet,
  • PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
  • PKD 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych,
  • PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
  • PKD 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem,
  • PKD 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania,
  • PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
  • PKD 69.10.Z– Działalność prawnicza,
  • PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
  • PKD 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki,
  • PKD 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.
 4. Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga rachunkowego wyodrębnienia tej formy działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i jej wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
 5. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w pełnym zakresie, o którym mowa w ust. 3 bądź ów zakres ograniczyć. O zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na bieżąco decyduje Zarząd uchwałą.

Rozdział V
Organy Fundacji

§ 17

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji (dalej: Zarząd),
 2. Rada Fundacji, z tym zastrzeżeniem, że Radę Fundacji powołuje Fundator, gdy uzna to za konieczne.

Zarząd Fundacji

§ 18

 1. Zarząd jest organem kierującym działalnością Fundacji i reprezentującym ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. prowadzenie biura Fundacji,
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami Fundacji,
  4. ustalanie wielkości zatrudnienia,
  5. ustalanie zasad wynagradzania, wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji oraz osób współpracujących z Fundacją na podstawie umów cywilnoprawnych,
  6. sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego Fundacji i rocznego sprawozdania z działalności Fundacji oraz przedkładanie ich do rozpatrzenia przez Radę Fundacji, jeżeli ta została powołana,
  7. realizacja szczególnych decyzji darczyńców, o ile nie są one sprzeczne z celami Fundacji bądź z postanowieniami niniejszego Statutu,
  8. uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych nie przewidzianych Statutem do kompetencji Rady Fundacji,
  9. występowanie z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia, utworzenia oddziału Fundacji lub likwidacji Fundacji;
  10. pozostałe sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Fundatora bądź Rady Fundacji.

§19

W skład Zarządu wchodzi od 1 do 3 członków (osób fizycznych): w tym Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu.

§20

 1. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Fundatora.
 2. Do Zarządu może zostać powołany Fundator i wtedy pełni on zawsze funkcję Prezesa Fundacji.
 3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:
  1. złożenia przez Członka Zarządu rezygnacji,
  2. śmierci Członka Zarządu,
  3. odwołania Członka Zarządu,
  4. powołania do Rady Fundacji,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  6. utarty pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Fundator może odwołać Członka Zarządu w każdym czasie w przypadku:
  1. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie funkcji Członka Zarządu,
  2. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do pełnienia tej funkcji,
  3. niewypełniania obowiązków Członka Zarządu przez okres dłuższy niż pół roku,
  4. nienależytego pełnienia funkcji członka Zarządu, w szczególności istotnego naruszenia postanowień Statutu,
  5. podjęcia przez niego działań sprzecznych z prawem lub w celu wyrządzenia szkody Fundacji.

§ 21

 1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał na posiedzeniach zwoływanych przez Prezesa bądź Wiceprezesa w miarę potrzeb, z tym zastrzeżeniem, że pierwsze posiedzenie Zarządu w roku kalendarzowym musi odbyć się najpóźniej do dnia 31 marca.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa bądź Wiceprezesa za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms-em bądź listem poleconym co najmniej na 3 dni przed planowanym terminem posiedzenia, chyba że Zarząd jest jednoosobowy.
 3. O posiedzeniu Zarządu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.
 5. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, chyba że Statut stanowi inaczej. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 6. Zarząd przy podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących Fundacji uwzględnia, po określeniu przez Fundatora zasad partycypacji pracowniczej w zarządzaniu Fundacją, głos osób zatrudnionych w Fundacji.

§ 22

 1. Członkowie Zarządu mogą być zatrudniani przez Fundację w związku z pełnioną funkcją bądź niezależnie od niej na podstawie umowy o pracę, jak również umów cywilnoprawnych.
 2. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie, jak również otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Fundator może ustalić limit wynagrodzenia dla Członków Zarządu Fundacji, jak i innej kadry zarządzającej Fundacji.
 4. Czynność prawna dokonywana przez Fundację w interesie członka Zarządu wymaga uchwały Zarządu.
 5. W umowie między Fundacją a Członkiem Zarządu Fundację reprezentuje inny Członek Zarządu. Fundację przy umowach z Członkiem Zarządu może również reprezentować pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu, dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Zarząd jest jednoosobowy.
 6. Fundację w sporze z Członkiem Zarządu reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zarządu.

Reprezentowanie Fundacji

§23

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych i niemajątkowych, może składać samodzielnie każdy z Członków Zarządu.
 2. Zarząd Fundacji może ustanawiać pełnomocników.

§24

Organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu określa „Regulamin Zarządu” przyjęty przez Fundatora.

Rada Fundacji

§25

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym Fundacji odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.
 2. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
  1. ocena prawidłowości, celowości i legalności wykorzystania majątku i środków finansowych Fundacji,
  2. zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium Członkom Zarządu,
  3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
  4. inne sprawy przewidziane postanowieniami niniejszego Statutu.

§26

 1. Rada Fundacji składa się z co najmniej 3 członków (osób fizycznych), w tym Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Członka Rady Fundacji, powoływanych na czas nieokreślony przez Fundatora. Do czasu powołania Rady Fundacji jej kompetencje wykonuje Fundator, jeżeli nie jest w składzie Zarządu.
 2. Do Rady Fundacji może zostać powołany Fundator.
 3. Członkowie Rady Fundacji:
  1. nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, powinowactwa lub podległości służbowej,
  2. nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 4. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą:
  1. złożenia przez Członka Rady Fundacji rezygnacji,
  2. śmierci Członka Rady Fundacji,
  3. odwołania Członka Rady Fundacji,
  4. powołania do Zarządu Fundacji,
  5. skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  6. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Fundator może odwołać Członka Rady Fundacji w każdym czasie w przypadku:
  1. wykonywania działalności, której charakter uniemożliwia należyte pełnienie funkcji Członka Rady Fundacji,
  2. choroby, ułomności lub utraty sił – powodujących trwałą niezdolność do pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji,
  3. niewypełniania obowiązków Członka Rady fundacji przez okres dłuższy niż półtora roku,
  4. nienależytego pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji, w szczególności istotnego naruszenia postanowień Statutu,
  5. podjęcia przez Członka Rady Fundacji działań sprzecznych z prawem, mogących wyrządzić szkody Fundacji bądź naruszyć dobre imię.
  6. Innych działań mogących narazić Fundację na szkody bądź wpływać na jej dobre imię.
 6. (wykreślony)

§27

 1. Rada Fundacji obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz w roku, najpóźniej do 15 czerwca każdego roku kalendarzowego.
 2. Posiedzenia zwoływane są przez Przewodniczącego Rady Fundacji, jego Zastępcę bądź przez Zarząd za pośrednictwem poczty elektronicznej, sms-em bądź listem poleconym na co najmniej na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia.
 3. Posiedzenia Rady Fundacji są protokołowane.
 4. Decyzje Rady Fundacji są podejmowane w formie uchwał. Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby ogólnej Członków Rady Fundacji, chyba że Statut stanowi inaczej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

§28

Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§29

Organizację wewnętrzną i tryb pracy Rady Fundacji określa „Regulamin Rady Fundacji” przyjęty przez Fundatora.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

Podejmowanie decyzji przez Fundatora

§30

 1. Fundator podejmuje decyzje, o których mowa w Statucie w formie pisemnych zarządzeń.
 2. (wykreślony)

Zmiana Statutu Fundacji

§31

 1. Zmiany w Statucie Fundacji, w tym w zakresie jej celów, wprowadza Zarząd w drodze uchwały za zgodą Fundatora, jeżeli nie jest on w składzie Zarządu.
 2. Jednolity tekst Statutu po zmianach wchodzi w życie z dniem wpisu zmian do rejestru sądowego.

Połączenie Fundacji

§32

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów, na warunkach określonych przez zainteresowane strony. Połączenie może nastąpić zarówno poprzez przejęcie, jak i poprzez zawiązanie nowej fundacji. W przypadku połączenia poprzez przejęcie Fundacja może być zarówno stroną przejmującą, jak i przejmowaną.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Fundator.

Likwidacja Fundacji

§33

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Zarząd bezwzględną większością głosów za zgodż Fundatora, jeżeli nie jest on w składzie Zarządu.
 3. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia właściwego ministra.
 4. Majątek i środki finansowe pozostałe po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz organizacji o zbliżonych celach działających w Polsce bądź poza jej granicami.

Wejście w życie Statutu Fundacji

§34

 1. Statut wchodzi w życie z dniem wpisu Fundacji do rejestru sądowego.
 2. Statut został przyjęty Zarządzeniem Fundatora nr 1/IX/2017 z dnia 14 września 2017 r., oraz zmieniony Zarządzeniem Fundatora nr 1/X/2017 z dnia 27.10.2017 co potwierdza On własnoręcznym podpisem:

Podpis Fundatora

Daria Przyłuska       …………………………………………………

 

Zarząd

Daria Przyłuska        ………………………………………………..

Piotr Trybuchowski ………………………………………………..