Głównym celem Fundacji jest działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym:

 1. działanie na rzecz polskiej i światowej książki oraz jej twórców w kraju i za granicą,
 2. promowanie polskiej i światowej książki w kraju i za granicą,
 3. promowanie polskiej i światowej literatury w kraju i zagranicą,
 4. działanie na rzecz rozwoju i upowszechniania wiedzy o literaturze, książce, edytorstwie,
 5. propagowanie (popularyzacja) czytelnictwa wśród ogółu społeczeństwa,
 6. działanie na rzecz środowiska bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, edytorów w kraju i za granicą,
 7. integracja środowiska kultury i sztuki, w szczególności ludzi teatru, książki, kina, tradycyjnych i nowych technologii,
 8. przygotowywanie do wykonywania zawodu bibliotekarza, księgarza, wydawcy, edytora, aktora,
 9. dbanie o korzystne dla kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego prawodawstwo ze szczególnym uwzględnieniem prawodawstwa mającego za przedmiot książkę, czytelnictwo, literaturę,
 10. lobbowanie na rzecz czytelnictwa, książki, bibliotekarstwa, księgarstwa, działalności wydawniczej i edytorskiej,
 11. popieranie i promowanie twórczości w szczególności: pisarskiej, teatralnej, filmowej, muzycznej,
 12. działanie na rzecz polskiej kultury poprzez wszechstronne kultywowanie i upowszechnianie tradycji narodowej oraz uczestnictwo w kulturze światowej,
 13. wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju kulturowego i społecznego oraz promocja działalności artystycznej, związanej z różnymi regionami Polski i świata,
 14. działania na rzecz poszerzania wiedzy etnograficznej, etnicznej, historycznej,
 15. integrowanie społeczeństwa wokół wartości kulturalnych,
 16. popularyzowanie twórców i przedstawicieli świata kultury i sztuki,
 17. promocja polskiej twórczości artystycznej i polskiego dziedzictwa kultury w Polsce i za granicą,
 18. kształtowanie w społeczeństwie postaw aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 19. aktywizacja i socjalizacja poprzez twórcze działania,
 20. upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 21. inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, popularnonaukowej w zakresie gromadzenia oraz analizowania danych dotyczących życia kulturalnego w kraju i zagranicą.

Ponadto celem Fundacji jest w kontekście realizowanego przez Fundację celu głównego:

 1. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych,
 2. działanie na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa,
 3. działanie na rzecz upowszechniania i ochrony praw dziecka i człowieka,
 4. działanie na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 5. popularyzacja idei mediacji,
 6. promocja wolontariatu,
 7. prowadzenie działalności naukowej, wychowawczej i edukacyjno-oświatowej,
 8. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 9. prowadzenie działalności na rzecz kultury fizycznej i sportu,
 10. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 11. ochrona zdrowia i profilaktyka chorób cywilizacyjnych,
 12. działanie na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ekologii, turystyki i krajoznawstwa,
 13. zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa,
 14. działalność charytatywna i pomoc społeczna,
 15. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 16. społeczna i zawodowa integracja osób marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, seniorów osób poniżej 30 roku życia,
 17. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 18. działanie na rzecz promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
 19. działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 20. działanie na rzecz rozwoju małych gmin i miasteczek,
 21. działanie na rzecz rewitalizacji,
 22. działanie na rzecz integracji wewnątrz i międzypokoleniowej,
 23. działanie na rzecz rozwoju kadry Fundacji,
 24. działanie na rzecz organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów w zakresie określonym w ust. 1 i 2 pkt 1-23.